Dessa ”Allmänna villkor” gäller för BNS tillhandahållande av Tjänsten till Annonsören och utgör en bilaga till Orderbekräftelsen. 

 

1. Definitioner 
Annonsör” avser BNS kund som framgår av Orderbekräftelsen; ”Avtalet” betyder gemensamt Orderbekräftelsen, dessa Allmänna villkor och övriga bilagor; ”BNS” betyder Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, med adress 105 16 Stockholm; ”Konfidentiell Information” ska ha den betydelse som anges i punkt 10.1; ”Orderbekräftelse” betyder den orderbekräftelse som BNS har tillhandahållit Annonsören; ”Part” betyder Annonsören och BNS var för sig och ”Parterna” betyder dem tillsammans; ”Tekniska materialspecifikationer” betyder de tekniska materialspecifikationer som BNS från tid till annan tillhandahåller; ”Tjänsten” betyder den annonsering eller kampanj som framgår av Orderbekräftelsen; och ”Varumärkena” avser Dagens Nyheter och/eller Expressen och/eller Dagens Industri samt och/eller någon av de titlar som ingår under Bonnier Business Media och/eller Bonnier Magazines & Brands.  

 

2. Annonsmaterial
2.1 Annonsmaterial ska, i fullständigt och fullgott skick, enligt de vid var tid gällande Tekniska materialspecifikationerna, vara BNS eller den BNS anvisar tillhanda senast det datum som framgår av Orderbekräftelsen.
2.2 Lämnas annonsmaterial för sent eller bristfälligt kan annonsen komma att inte bli införd. Sådant material debiteras enligt gällande prislista.

3. Avbokning
Avbokningar av annonser ska vara skriftliga och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se för digitala kampanjer. 

Display: Avbokning ska vara BNS tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (7 dagar) debiteras fullt pris.
Influencers: Om Annonsören avbokar en order för influencer-kampanj efter att orderbekräftelsen blivit bindande har BNS rätt att debitera fullt avtalat pris för den aktuella kampanjen för att kunna täcka arvoden.
Native: Avbokning ska vara BNS tillhanda senast fjorton (14) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (14 dagar) debiteras fullt pris. Om Annonsören avbokar en Native-order efter att orderbekräftelsen blivit bindande har Bonnier News rätt att debitera för redan påbörjad produktion och arvoden.
Print dagspress: Avbokning/ombokning av printannons i dagspress måste ske innan bokningsstopp. Vid avbokning därefter debiterar vi 50% av annonskostnaden.
Bilagor/Ibladningar: Avbokning eller önskemål om flytt skall ske senast 5 veckor före bokat publiceringsdatum. Om avbokning/flytt meddelas senare än så debiterar vi 50% av det avtalade beloppet.
Print magasin: Vid avbokning efter materialdag av beställd och bekräftad annons i våra magasin, förbehåller vi oss rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än 21 dagar före materialdagen debiteras 75% av annonspriset. Ibladning: Om plast är beställd mer än 21 dagar före materialdagen behöver annonsören betala för det.  Om Annonsören avbokar en order efter att orderbekräftelsen blivit bindande och denna order innehåller produktion så har Bonnier News rätt att debitera för redan påbörjad produktion och arvoden.  

4. Annonsörens ansvar 
4.1 Det åligger Annonsören att leverera annonsmaterial i rätt tid och i tryckfärdigt skick. Annonsmaterialet ska uppfylla de Tekniska Materialspecifikationerna.
4.2 Annonsören ska inom utsatt tid följa eventuella instruktioner avseende annonser från BNS och även vara BNS behjälplig vid frågor och hantering av annonsmaterial.
4.3 Annonsören ansvarar för innehållet i annons och för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, författning och myndighetsbeslut, förordning eller riktlinjer, detta gäller särskilt marknadsföringslagen och branschöverenskommelser, sedvänjor, riktlinjer samt god sed och moral avseende marknadsföring.
4.4 Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera Annonsören samt att annonsen utgör reklam.

5. Rätt att vägra annonsering 
5.1 BNS äger rätt att vägra publicera annons om den inte uppfyller de Tekniska materialspecifikationerna eller andra överenskomna krav mellan Parterna.
5.2 BNS har rätt att vägra publicera annons om BNS har anledning att anta att annonsen strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, kan antas väcka anstöt, skada BNS eller något av Varumärkenas renommé, samt på liknande grunder.
5.3 Annonsören erinras även om att ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons.
5.4 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på Annonsören eller något förhållande på dennes sida ansvarar Annonsören gentemot BNS med belopp som motsvarar överenskommet pris för annonsen. BNS är aldrig ansvarig gentemot Annonsören på grund av vägrad annonsering enligt denna punkt 5.

6. Ansvar och ansvarsbegräsning
6.1 BNS ska tillhandahålla Tjänsten med rimlig skicklighet och den omsorg som kan förväntas av en tjänsteleverantör inom BNS bransch. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalet tillhandahålls Tjänsten utan några garantier.
6.2 Om en annons innehåll är felaktig mot de tekniska specifikationerna som Annonsören har tillhandahållit, eller om den införts på fel dag eller annan plats än beställd dag eller plats, och sådant fel beror på BNS försumlighet, har Annonsören rätt till prisavdrag med högst det belopp motsvarande den annonskostnad Annonsören har att erlägga till BNS för den felaktiga annonsen. Annonsören är införstådd med och accepterar att detta utgör Annonsörens enda rätt vid fel i annons.
6.3 BNS ansvarar inte för fel i annonsmaterial tillhandahållet av Annonsören, eller fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial från Annonsören till BNS, om felet inte beror på BNS. Vidare ansvarar BN inte heller för utebliven publicering eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför BNS kontroll.
6.4 Vid andra avtalsbrott än fel enligt punkt 6.2 är BNS ansvar alltid begränsat till direkt skada och direkta kostnader. Ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust utgår inte, med undantag för om BNS agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt. BNS ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till högst den faktiska annonskostnaden som Annonsören har erlagt till BNS enligt Avtalet.
6.5 Annonsören ska ersätta och hålla BNS skadelös för all skada och kostnader som orsakar BNS genom Annonsörens marknadsföring enligt Avtalet.

7. Reklamation 
Om Annonsören vill kräva prisavdrag till följd av fel i en annons enligt punkt 6.2 ovan måste Annonsören reklamera påstått fel i senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes eller skulle införas. Reklamationen ska vara skriftlig och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att göra gällande fel i annonsen.

8. Priser och betalning 
8.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt den vid var tid gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och eventuella andra skatter tillkommer.
8.2 Fakturering kommer att ske av respektive Varumärke där publicering av annonserna har skett. Betalningsvillkor är fjorton (14) dagar netto från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
8.3 Om inget annat avtalats har BNS eller respektive Varumärke rätt att kräva förskottsbetalning.
8.4 Eventuell reklamation mot faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att bestrida fakturan.

9. Förtida upphörande
BNS har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Annonsören bryter, eller på sakliga grunder kan antas bryta mot lagar eller regler, branschpraxis eller god sed och moral och därigenom åsamkar BNS eller respektive Varumärke skada eller dåligt rykte.

10. Sekretess
10.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess beträffande innehållet i och existensen av detta Avtal, samt information, såväl skriftlig som muntlig och i annan form, rörande motpartens interna affärsangelägenheter, finansiell information, priser, affärsplaner, data och sådan annan information som respektive part uttryckligen angivit är konfidentiell (”Konfidentiell Information”).

10.2 Sekretessåtagandet enligt detta Avtal gäller dock inte information som:
(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;
(b) Part kan visa att denne redan kände till innan denne erhöll informationen från motparten; eller
(c) Part mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
10.3 För det fall någon av Parterna på grund av lag, tvingande myndighetsbeslut eller liknande tvingande skyldighet tvingas avslöja Konfidentiell Information till tredje part ska motparten snarast underrättas om detta och informationen som kommer att avslöjas (om sådan åtgärd inte är förbjuden). Part som är skyldig att avslöja Konfidentiell Information ska begränsa avslöjandet till att endast omfatta den Konfidentiella Informationen som är nödvändig för att följa åläggandet. 

11. Äganderätt till annonsoriginal 
11.1 Äganderätten till annonsmaterial som producerats av BNS och betalats av Annonsören enligt specificerad räkning tillkommer Annonsören efter respektive kampanj/annons genomförande. Äganderätten till övrigt annonsmaterial som producerats av BNS tillkommer BNS. Äganderätten till offertmaterial – t.ex. skisser och ritningar – tillkommer BNS om inte annat avtalats.
11.2 I övrigt ska inget i detta Avtal tolkas som att Part överlåter immateriella rättigheter till den andra Parten.

12. Force majeure
BNS är inte ansvarig för fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal eller skada som uppkommer p.g.a. att dess uppfyllande av förpliktelserna förhindras till följd av ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hot om krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmänt kommunikationsnät, brand eller motsvarande eller av fackliga åtgärder, som till exempel strejk, blockad, bojkott och lock-out.

13. Fullständigt avtal
Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ska ersättas av innehållet i detta Avtal och dess bilagor.

14. Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan den andra Partens godkännande. BNS får dock alltid överlåta rätten att ta emot betalning enligt detta Avtal.

15. Tvist

15.1 Svensk lag tillämpas på detta Avtal.
15.2 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans